تعرفه‌های اینترنت ADSL

کلیه تعرفه‌ها مطابق با مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ( FUP ) به روز رسانی گردیده است.

۱ ماهه
... 16 مگابیت 8 مگابیت 4 مگابیت 3 مگابیت 2 مگابیت 1 مگابیت 512 کیلوبیت
ترافیک داخلی (گیگابایت) ۳۰۰۰ ۶۰۰ ۲۴۰ ۱۳۵ ۹۶ ۶۰ ۳۶
بین‌الملل (گیگابایت) ۱۰۰۰ ۲۰۰ ۸۰ ۴۵ ۳۶ ۲۰ ۱۲
شبانه (گیگابایت) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
قیمت (تومان) ۸۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ ۳۸,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰
... 16 مگابیت
زمان 1
ترافیک داخلی (گیگابایت) ۳۰۰۰
ترافیک بین‌الملل (گیگابایت) ۱۰۰۰
قیمت (تومان) ۸۰,۰۰۰
... 8 مگابیت
زمان 1
ترافیک داخلی (گیگابایت) ۶۰۰
ترافیک بین‌الملل (گیگابایت) ۲۰۰
قیمت (تومان) ۴۲,۵۰۰
... 4 مگابیت
زمان 1
ترافیک داخلی (گیگابایت) ۲۴۰
ترافیک بین‌الملل (گیگابایت) ۸۰
قیمت (تومان) ۳۸,۰۰۰
... 3 مگابیت
زمان 1
ترافیک داخلی (گیگابایت) ۱۳۵
ترافیک بین‌الملل (گیگابایت) ۴۵
قیمت (تومان) ۳۵,۰۰۰
... 2 مگابیت
زمان 1
ترافیک داخلی (گیگابایت) ۹۶
ترافیک بین‌الملل (گیگابایت) ۳۶
قیمت (تومان) ۲۵,۰۰۰
... 1 مگابیت
زمان 1
ترافیک داخلی (گیگابایت) ۶۰
ترافیک بین‌الملل (گیگابایت) ۲۰
قیمت (تومان) ۲۰,۰۰۰
... 512 کیلوبیت
زمان 1
ترافیک داخلی (گیگابایت) ۳۶
ترافیک بین‌الملل (گیگابایت) ۱۲
قیمت (تومان) ۱۲,۵۰۰

16 مگابیت

8 مگابیت

4 مگابیت

3 مگابیت

2 مگابیت

1 مگابیت

512 کیلوبیت

۳ ماهه
... 8مگابیت با 15 درصد تخفیف 4مگابیت با 5درصد تخفیف 3مگابیت 2 مگا بیت 1 مگابیت
ترافیک داخلی (گیگابایت) ۱۸۰۰ ۷۲۰ ۴۰۵ ۲۸۸ ۱۸۰
بین‌الملل (گیگابایت) ۶۰۰ ۲۴۰ ۱۳۵ ۹۶ ۶۰
شبانه (گیگابایت) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
قیمت (تومان) ۱۲۷,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
... 8مگابیت با 15 درصد تخفیف
زمان 3
ترافیک داخلی (گیگابایت) ۱۸۰۰
ترافیک بین‌الملل (گیگابایت) ۶۰۰
قیمت (تومان) ۱۲۷,۰۰۰
... 4مگابیت با 5درصد تخفیف
زمان 3
ترافیک داخلی (گیگابایت) ۷۲۰
ترافیک بین‌الملل (گیگابایت) ۲۴۰
قیمت (تومان) ۱۱۴,۰۰۰
... 3مگابیت
زمان 3
ترافیک داخلی (گیگابایت) ۴۰۵
ترافیک بین‌الملل (گیگابایت) ۱۳۵
قیمت (تومان) ۱۰۵,۰۰۰
... 2 مگا بیت
زمان 3
ترافیک داخلی (گیگابایت) ۲۸۸
ترافیک بین‌الملل (گیگابایت) ۹۶
قیمت (تومان) ۷۵,۰۰۰
... 1 مگابیت
زمان 3
ترافیک داخلی (گیگابایت) ۱۸۰
ترافیک بین‌الملل (گیگابایت) ۶۰
قیمت (تومان) ۶۰,۰۰۰

8مگابیت با 15 درصد تخفیف

2250 گیگ ترافیک شبانه

4مگابیت با 5درصد تخفیف

1500 گیگ ترافیک شبانه

3مگابیت

2 مگا بیت

1 مگابیت

۶ ماهه
... 8مگابیت 4مگابیت با 5درصد تخفیف 1مگابیت
ترافیک داخلی (گیگابایت) ۴۵۰۰ ۱۴۴۰ ۳۰۰۰
بین‌الملل (گیگابایت) ۱۵۰۰ ۴۸۰ ۱۰۰۰
شبانه (گیگابایت) ۰ ۰ ۰
قیمت (تومان) ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲۸,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
... 8مگابیت
زمان 6
ترافیک داخلی (گیگابایت) ۴۵۰۰
ترافیک بین‌الملل (گیگابایت) ۱۵۰۰
قیمت (تومان) ۱۵۰,۰۰۰
... 4مگابیت با 5درصد تخفیف
زمان 6
ترافیک داخلی (گیگابایت) ۱۴۴۰
ترافیک بین‌الملل (گیگابایت) ۴۸۰
قیمت (تومان) ۲۲۸,۰۰۰
... 1مگابیت
زمان 6
ترافیک داخلی (گیگابایت) ۳۰۰۰
ترافیک بین‌الملل (گیگابایت) ۱۰۰۰
قیمت (تومان) ۱۰۰,۰۰۰

8مگابیت

4مگابیت با 5درصد تخفیف

3000گیگ ترافیک شبانه

1مگابیت

۱۲ ماهه
... 16مگابیت 5درصد تخفیف در صورت بالا بودن کیفیت خط 8مگابیت با 15 درصد تخفیف و بالابودن کیفیت خط 3مگابیت 2مگابیت
ترافیک داخلی (گیگابایت) ۳۶۰۰۰ ۱۰۵۰۰ ۱۶۲۰ ۱۱۵۲
بین‌الملل (گیگابایت) ۱۲۰۰۰ ۳۵۰۰ ۵۴۰ ۳۸۴
شبانه (گیگابایت) ۰ ۰ ۰ ۰
قیمت (تومان) ۸۶۴,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰ ۳۷۸,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
... 16مگابیت 5درصد تخفیف در صورت بالا بودن کیفیت خط
زمان 12
ترافیک داخلی (گیگابایت) ۳۶۰۰۰
ترافیک بین‌الملل (گیگابایت) ۱۲۰۰۰
قیمت (تومان) ۸۶۴,۰۰۰
... 8مگابیت با 15 درصد تخفیف و بالابودن کیفیت خط
زمان 12
ترافیک داخلی (گیگابایت) ۱۰۵۰۰
ترافیک بین‌الملل (گیگابایت) ۳۵۰۰
قیمت (تومان) ۵۱۰,۰۰۰
... 3مگابیت
زمان 12
ترافیک داخلی (گیگابایت) ۱۶۲۰
ترافیک بین‌الملل (گیگابایت) ۵۴۰
قیمت (تومان) ۳۷۸,۰۰۰
... 2مگابیت
زمان 12
ترافیک داخلی (گیگابایت) ۱۱۵۲
ترافیک بین‌الملل (گیگابایت) ۳۸۴
قیمت (تومان) ۲۷۰,۰۰۰

16مگابیت 5درصد تخفیف در صورت بالا بودن کیفیت خط

12000 گیگ ترافیک شبانه.

8مگابیت با 15 درصد تخفیف و بالابودن کیفیت خط

9000 گیگ ترافیک شبانه

3مگابیت

2مگابیت

 

 هزینه های قانونی:‌

مبلغ مالیات ارزش افزوده مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه کشور به سرویس ها اضافه خواهد شد.
هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات)، ۱۲۰٫۰۰۰ ریال است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد. حجم دوره سرویس قابل انتقال به دوره بعد نخواهد بود و فقط ترافیک اضافه خریداری شده به دوره بعد قابل انتقال می‌باشد.

 شماره تماس واحد فروش:‌

۰۲۱-۸۴۲۱۱۱۳۰